Jag försöker att  lära mig att skulptera, ljussätta och animera i programmet Cinema 4D från Maxon. Detta för att få baskunskaper och förståelse för hur man kan arbeta i ett 3D-program. Det här är alltså mitt första försök i programmet. 

I try to learn how to sculpt, light and animate in the program Cinema 4D from Maxon. This is to gain basic knowledge and understanding of how to work in a 3D program. So this is my first attempt at the program. 
En annan del av projektet var att testa ett potentiellt användningsområde för det jag skapade i programmet. Jag gav mig själv i uppgift att skapa ett tillägg till havredrycksföretaget Oatlys annars superplatta visuella språk. Detta för att det är ett företag vars produkter jag sympatiserar med men också för att de har en egen genomgående stil. En stil som skulle kunna behöva något nytt som utmanar den något stagnerade formen. Jag ville inte ge mig på förpackningarna utan har skapat visuella element och en ny slogan som kan användas i marknadsföringssyfte på exempelvis hemsida, Instagram, rörliga reklampelare mm. Den nya sloganen är ”No Magic, only oats” eller bara ”No Magic” och ska kombineras med ett magiskt element. 
Resultatet av projektet blev en kort ”reklamfilm”, några filmloopar, en ”reklamposter” och en slogan. Sedan blev det också lite mer konstnärligt bonusmaterial. Men framför allt så var det väldigt roligt att testa.

Another part of this project was to test a potential area of ​​use for what I created in the program. I gave myself the task of creating an addition to the  company Oatly's otherwise super-flat visual language. I chose Oatly because it is a company whose products I sympathize with but also because they have their own pervasive style. A style that might need something new that challenges the somewhat stagnant form. I did not want to try and change the packaging but have created visual elements and a new slogan that can be used for marketing purposes on, for example, website, Instagram, etc. The new slogan is "No Magic, only oats" or just "No Magic" and should be combined with a magic element.
The result of the project was a short "commercial", a few film loops, a "advertising poster" and a slogan. Then it also became a bit more artistic bonus material. But above all, it was very fun to test.

You may also like

Back to Top